INGERENCJE „NIEMIECKIE” W SPRAWY POLSKIE MAJĄ BARDZO DŁUGĄ HISTORIĘ

 1. INGERENCJE „NIEMIECKIE” W SPRAWY POLSKIE MAJĄ BARDZO DŁUGĄ HISTORIĘ – niektóre wybrane przykładyZaproszenie Krzyżaków do Polski 1226 przez Konrada Mazowieckiego w celu nawrócenia na chrześcijaństwo pogańskie plemię Prus.
  Herezja Pruska – nawrócenie na Chrześcijaństwo nie miało polegać na ucinaniu głowy nawracanemu i kradzieży tożsamości. (Pawel Włodkowic 1413)

  Krzyżacy zaczęli swoje urzędowanie od sfałszowania Aktu Nadania Ziemi Chełmińskiej

  Krucjaty krzyżackie przeciw Polsce. Najazdy Krzyżackie na Polskę – ogniem i mieczem.
  Kradzieże Zamków polskich
  Najazdy na Żmudź i Litwę.

  Bitwa pod Grunwaldem – największe zwycięstwo Słowiańszczyzny nad Krzyżackim agresorem.

  Wypowiedzenia posłuszeństwa papieżowi – racja istnienia Krzyżaków – rozwiązanie zakonu -przejście na luteranizm. Sekularyzacja państwa. Zachowanie zdobyczy terytorialnych zakonu Krzyżackiego – powstanie Prus.

  Uzurpacja do przewodzenia światowi Chrześcijańskiemu – Herezja Pruska
  Uzurpacja do ziem polskich

  Wojna trzynastoletnia (1454 – 1466) – wojny między zakonem krzyżackim a Polską, zakończona II pokojem toruńskim

  Hołdy Pruskie i lenne -1469- 1641
  hołd pruski, hołd lenny złożony 10 IV 1525 Zygmuntowi I Staremu przez byłego wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna na rynku w Krakowie;
  podpisany 9 IV traktat kończył wojny między Krzyżakami a Polską i postanawiał, że Zakon ulega likwidacji, a jego sekularyzowane ziemie zostają nadane w lenno Albrechtowi i jego męskim potomkom w dziedziczne władanie; ziemie zdobyte w czasie ostatniej wojny (1519–21) miały zostać przez obie strony wzajemnie zwrócone; Albrecht zrzekał się wszystkich przywilejów otrzymanych przez wielkich mistrzów od papieży, cesarzy i książąt niemieckich; jako jego oficjalny tytuł wprowadzono określenie książę w Prusiech (a nie książę pruski), co podkreślało, że jego władztwo dotyczy tylko części Prus, dawniej zwane Prusami Zakonnymi; Albrecht uzyskał godność polskiego senatora, lecz jego prawa zwierzchnie zostały ograniczone (m.in. w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej), a spory z poddanymi miały być rozstrzygane przez sąd złożony z radców polskiego króla.

  Utworzone w ten sposób protestanckie księstwo świeckie miało być silnie uzależnione od Polski; usunięto wszelkie implikacje związane z duchownym charakterem Prus Zakonnych, które dawały papiestwu i cesarzowi pretekst do roszczeń w sprawie najwyższego zwierzchnictwa nad tymi terenami. Mimo to hołd pruski był oceniany dość krytycznie zarówno przez wielu współczesnych, jak i licznych historyków w XIX i XX w.; na kształtowaniu się opinii negatywnej i czarnej legendy hołdu pruskiego zaważył późniejszy, niekorzystny dla Polski, rozwój stosunków polsko-pruskich w wyniku przeniesienia lenna na linię elektorską Hohenzollernów, zerwanie więzów z Polską w traktatach welawsko-bydgoskich (1657) i umocnienia Prus, które stały się królestwem (1701) biorącym udział w rozbiorach Polski.

  Zrywanie traktatów i układów – wypowiedzenie posłuszeństwa królowi Polskiemu.
  Krzywoprzysięstwo, zaprzaństwo, perfidia

  Elektorzy pruscy na tronie Polski
  August II Mocny – tuż po Elekcji – 1701 – „Nic tak nie nuczy Polaków Rozumu jak Rozbiory
  Tusk – jak Fundacje Niemieckie finansowały wybór Tuska
  Tusk dostał nagrodę Rathenau

  Podporządkowanie Rosji przez Prusy – Dynastia Romanow – Holstein – Gottorp
  Katarzyna II Zofia Augusta Anhalt Zerbst –Prusaczka ze Szczecina
  – córka księcia Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst z dynastii askańskiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsztyńskiej. Na chrzcie otrzymała imiona Zofia Fryderyka Augusta. W 1745 roku w Petersburgu przeszła na prawosławie, zmieniła imię na Katarzyna i poślubiła księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka, późniejszego cara rosyjskiego Piotra III

  Przekleństwo Konstytucji 3-go Maja. Prowokacja Pruska – Dzieło przybłędów pruskich – Piattolego i Lucchesiniego. Było więcej prowokacji Prus z tego okresu. Bezpośrednia przyczyna II i III Rozbioru Polski. Święto Masonerii o proweniencji Krzyżacko Pruskiej i Iluminatów
  Kpina Niemiec i Masonerii z Narodu Polskiego – wciskającego Polakom Konstytucję 3 maja jako świeto Państwowe – największe „Demokratyczne osiągniecie wyprzedzające epokę” – było największą klęską.

  Przekleństwo Powstań – z inspiracji Prus – zawsze przeciw Rosji – nigdy przeciw Prusom.
  Młodzież szlachecka i naród podpuszczani do „zrywów patriotycznych” – zsyłani na Sybir, a Niemcy i Żydzi przejmowali majątki i „Parli na Wschód”

  Potęga Prus na Trupie Polski

  Wojny Prus w Europie w XIX w. Podbój Zachodniej Słowiańszczyzny

  „Zjednoczenie” „Niemiec”ok.250 Księstw (etnicznie słowiańskich) pod berłem pruskim w 1871– Proklamacja II Rzeszy Niemieckiej w Paryżu.
  To był – kolejny rozbiór Polski – Prusy zagarnęły Zachodnią Słowiańszczyzna – Lechię

  Uzurpacja do Cesarstwa Rzymskiego – Cesarstwo Rzymskie było frankońskie a nie niemieckie

  Karta Ukraińska – wielowiekowy plan Prus oderwania Rusi od Polski
  Konfliktowanie Słowian – Divide et Impera – Dziel i Rządź

  Podporządkowanie tronu Anglii – Królowa Wiktoria

  Matką Wiktorii była księżniczka Wiktoria Sachsen-Coburg-Saalfeld, córka Franciszka, księcia sasko-koburskiego na Saalfeld
  Wiktoria poślubiła niemieckiego księcia Alberta z Saksonii-Coburga-Gothy (1819–1861), młodszego syna Ernesta I z Saksonii-Coburga-Gothy i Ludwiki, córki Emila, księcia Saksonii-Gothy-Altenburga. Wiktoria i Albert byli blisko spokrewnieni (jej matka i jego ojciec byli rodzeństwem). Zdając sobie sprawę, że młodzieniec, mający rangę młodszego syna pomniejszego niemieckiego księcia, nie śmiałby poprosić o rękę królowej Wielkiej Brytanii, Wiktoria przejęła inicjatywę i zaproponowała mu małżeństwo

  Masoneria Brytyjska – o proweniencji Pruskiej – zawsze przeciw Polsce

  Dwie wojny światowe w XX w. wywołane przez Militaryzm Pruski –śmierć milionów
  Niemcom tylko w głowie – agresja, napady, Lebensraum, Kulturkampf, podboje i roszczenia

  Piłsudski i Lenin – agenci niemieccy
  Agent niemiecki Piłsudski wysłany w „salonce” do Polski, aby kontrolować sytuację i realizować politykę niemiecka, blokować proces odrodzenia Polski – Powstania w Wielkopolsce i na Śląsku i we Lwowie sabotowane przez Piłsudskiego – główny hamulcowy odrodzenia Polski

  Lenin wysłany do Rosji przez Niemcy i „City of London”, aby zrobić rewolucję bolszewicką – finansowanie rewolucji bolszewickiej przez „City” i przez Wilhelma II

  Walter Rathenau, stworzył podwaliny do dyktatury Hitlera i IV rozbioru Polski… określając ją pogardliwie mianem Saisonstaat (państwo sezonowe).

  General Plan Ost – plan zagłady Słowian (90% Polaków miało być wymordowanych )
  Rosja – Związek Radziecki uratował Polskę i Polaków od zagłady
  .. Zginęło 26 mln Rosjan, aby pokonać zbrodniczą , nazistowska III Rzeszę niemiecką, i aby uratować 24 mln Polaków , którzy niechybnie by zginęli i
  Straty polskie to ok. 8 mln zamordowanych.

  Zwycięstwo w Berlinie 1945 – to największe zwycięstwo Słowiańszczyzny nad Prusami po Grunwaldzie 1410

  Umowa Poczdamska – Likwidacja Prus i Militaryzmu Pruskiego przez zwycięskich Aliantów. Likwidacja Niemiec – całych „Niemiec” – nie tylko Prus Wschodnich – odpowiedzialnych za podboje Europy w XIX w i i dwie wojny światowe.

  Zjednoczenie Niemiec” – Hucpa nad Hucpami – Skoro nie ma Prus/Niemiec to co zostało jednoczone?

  Unia Europejska – skoro nie ma Niemiec – Niech żyje Europa – Niech żyje Unia Europejska. Nowa forma podboju – Kto jest za Unią Europejską ten akceptuje ta nową formę „niemieckiego” podboju

  Skoro nie ma Niemiec – no to co było. Były Prusy – państwo Krzyżackie, które wyrosło na podbojach

  Tzw. Niemcy to Chazarzy, którzy osiedlili się na terenach na zachód od Odry po rozgromieniu Chazarii przez księcia Ruskiego Światosława w 960 r

  Aszkenazi to w języku chazarskim to Germanie. Aszkenazi= Germanie

  NIEMCÓW NIE MA I NIGDY NIE BYŁO
  Jakie są na to dowody
  Mapy Europy –
  DNA – prawdę ci powie
  DNA – obecność Haplogrupy Y-DNA R1a1. Na ziemiach Zachodniej Słowiańszczyzny.
  Nie ma takiej haplogrupy jak Germańska – Grupa R1b podobno „Germańska” – to Grupa celtycka. (największa obecność R1b – Francja, Italia, Hiszpania, Irlandia, Walia)
  Podobnie – NIE ma takiej haplogrupy jak Krzyżacka, Pruska, Kanadyjska, Amerykańska

  Dowody archeologiczne
  Dowody językowe

  POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA -Tylko za straty w II wojnie światowej – Materialne, ludzkie, pracę niewolniczą Polsce należą się od Niemiec olbrzymie odszkodowania – tryliony, kwadryliony dolarów.

  Niemcy są winni Polsce tytułem odszkodowań za Straty Wojenne – tylko w II wś

  31 TRYLIONÓW 720 MILIARDÓW 582 MILIONY 600 TYSIĘCY DOLARÓW – 5% roczne oprocentowanie
  NIEMCY SĄ WINNI Polsce 623 KWADRILIONY, 02 TRYLIONY 560 BILIONY DOLARÓW
  -20% roczne oprocentowanie

  Polska została w 75% zniszczona –
  Regres demograficzny – depopulacja. Zginęło 8 mln obywateli Polski, w wyniku zmiany granic II wś Polska straciła 12 mln = 33% swoich obywateli. Polska straciła w wyniku II wś 12 mln także w wyniku, zmiany granic

  Niemcy (uciekinierzy – a nie wypędzeni)
  KRYPTONIM “NERO” Hasło: „REGEN UND HAGEL” („Deszcz i Grad”)
  O tym jak zbrodnicza, nazistowska Trzecia Rzesza Niemiecka wypędzała Niemców z Ziem położonych na wschód od rzek Odra i Nysa wykonując zbrodniczy niemiecki Rozkaz o Spalonej Ziemi.

  Niemcy uciekali ( zostali wypędzeni) – na rozkaz Hitlera – w obawie za odpowiedzialność za swoje zbrodnie roszczenia niemieckie powinny być kierowane do władz RFN – Bundesrepublik Deutschland –prawnej kontynuacji zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej – sprawcy wypędzenia to sami Niemcy.

  Kryminalna Prywatyzacja – transformacja ustrojowa Żydzi (Wyznawcy Talmudu) ukradli nie swoje – paserzy niemieccy kupili gospodarkę Polski za 10% wartości – czyli po cenach złomu.

  Działalność Fundacji niemieckich w Polsce – to działalność V Kolumny – to Werwolf – czy Polacy zapomnieli czym skończyła się działalność V Kolumny przed II wojną światową

  Niech „dobroczyńcy” z Fundacji oddadzą należne Polsce Odszkodowania

  Przyzwolenie na działalność fundacji niemieckich – to Zdrada Stanu.
  Nie egzekwowanie odszkodowań za straty wojenne – to Zdrada Stanu
  – były dwie uchwały sejmowe 1990 i 2004 zobowiązujące rządy polskie do wyegzekwowania roszczeń

  Akceptacja Unii Europejskiej i Traktatu Lizbońskiego sprzecznego z Konstytucją Polski – to Zdrada Stanu

  Akceptacja wojsk NATO – amerykańskich i niemieckich w Polsce – to Zdrada Stanu

  Niemcy są winni Polsce tytułem Odszkodowań za Straty Wojenne
  Dług Niemiec w stosunku do Polski wyniósł 1 bln US dolarów w 1945 r – straty materialne

  31 TRYLIONÓW 720 MILIARDÓW 582 MILIONY 600 TYSIĘCY DOLARÓW – 5% roczne oprocentowanie
  NIEMCY SĄ WINNI Polsce 623 KWADRILIONY, 02 TRYLIONY 560 BILIONY DOLARÓW

  POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA TERYTORIALNE – granica Polski powinna być na Renie
  Dorzecze Łaby
  – to ziemie etnicznie słowiańskie

 2. MAPY

  EURATLAS

  Europa 1000 A. D. http://www.euratlas.net/history/europe/1000/1000.jpg

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

  EUROPA 900 A. D. http://www.euratlas.net/history/europe/900/900.jpg

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

 3. EUROPA 800 A. D.

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW
  EUROPA 700 A. D.

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

 4. Europa i Wschodnie Cesarstwo Rzymskie, 533-600 (źródło: University of Texas at Austin)

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

  BYLI SOBIE LECH CZECH I RUS – ale Niemców nie było

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s